Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

společnosti Resl group s.r.o.

( dále také jen „VOP“ )

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Provozovatel internetového obchodu:

 

společnost Resl group s.r.o.

IČ 09739688

DIČ CZ09739688

se sídlem č.p. 202, 549 55 Žďár nad Metují

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46770
(dále také jen jako „prodávající“)

Adresa pro vrácení zboží:

Resl group s.r.o.

Nádražní 195

Police nad Metují

549 54

 

 II. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi prodávajícím, tj. společností Resl group s.r.o., IČ 09739688, se sídlem č.p. 202, 549 55 Žďár nad Metují, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46770, a kupujícím, tj. právnickou nebo fyzickou osobou (dále také jako „kupující“). Právní vztahy dle těchto VOP vznikají na základě uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi kupujícím a prodávajícím nebo v souvislosti s ní.
 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.reslshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí právem České republiky a těmito VOP. VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 3. V rámci výše popsaného internetového obchodu prodává prodávající produkty jako jsou campingové komponenty ke karavanům, doplňky ke caravanům, náhradní díly a jiné zboží sloužící především k volnočasovým aktivitám (dále jen „zboží“). Charakteristika a popis jednotlivých druhů zboží odpovídá jejich specifikaci, jak je uvedena v jejich příbalovém letáku nebo v návodu k jejich použití.
 4. Objednávání zboží, jeho dodání, placení, způsob a možnosti uplatnění práva z vad, jakož i všechna další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím shora uvedeného internetového obchodu prodávajícího podléhá režimu těchto „VOP“, včetně platných zákonných ustanovení, ujednáním mezi smluvními stranami, jakož i reklamačnímu řáduve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího.
 5. Pokud právní vztah související s užitím dále uvedené webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje v rámci smluvní strany mezinárodní ( zahraniční ) prvek, pak si prodávající a kupující sjednávají, že se tento vztah řídí výlučně českým právem. Případné spory vzniklé z právních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy v České republice, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), jakož i podle předpisů souvisejících.
 6. Ustanovení či ujednání, která by byla odchylná od „VOP“ lze sjednat výhradně v písemné smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím na které se vztahuje. Odchylná ujednání v takto uzavřené kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními „VOP“. 
 7. Reklamační řád prodávajícího byl vydán za účelem doplnění těchto „VOP“ s tím, že vymazuje pravidla pro uplatnění práva z vad zboží.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží a nabídky zboží, umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazného (informativního) charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji spolu s popisem jejich obecných vlastností a včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
 4. Dodání zboží kupujícímu zajišťuje prodávající prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrní služby DPD, PPL, popř. prostřednictvím jiných subjektů zabývajících se doručováním zásilek. Na webových stránkách jsou také uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které se vztahují pouze na případy doručování zboží na území ČR. Kupující uzavřením smlouvy s prodávajícím a volbou způsobu dopravy vyslovuje svůj souhlas se způsobem dopravy a nákladů spojených s balením, jakož i přepravou potvrzením a odesláním objednávky. 
 5. Kupující je oprávněn si rovněž zboží vyzvednout osobně v sídle prodávajícího na adrese K Sídlišti 442, 549 54 Žďár nad Metují. V takovém případě je povinen uvedenou skutečnost vyznačit ve webovém rozhraní objednávkového formuláře.
 6. Potvrzení a odeslání objednávkového formuláře kupujícím prostřednictvím webového rozhraní se považuje za návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého prodávající rezervuje kupujícímu objednané zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou prodávajícím považovány za správné. 
 7. Poté, kdy prodávající obdrží od kupujícího prostřednictvím webového rozhraní jeho objednávku, zašle kupujícímu na v objednávce uvedený e-mail potvrzující zprávu, která bude obsahovat informace o nejbližším možném termínu odeslání zboží na adresu kupujícího.  K uzavření kupní smlouvy dochází tak, že prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku mailem, a to za cenových podmínek dle cen aktuálně uveřejněných na webových stránkách.
 8. Bude – li po potvrzení objednávky před expedicí zboží prodávajícím zjištěno, že cena byla z důvodu administrativního pochybení na jeho straně stanovena chybně, oznámí prodávající tuto skutečnost na kontaktní e-mail kupujícímu. Doručení takového informativního     mailu kupujícímu má účinky odstoupení prodávajícího od smlouvy. Prodávající je v rámci informativního mailu navrhnout kupujícímu uzavření kupní smlouvy na pořízení zboží za nově stanovených cenových podmínek. V případě, že kupující v navazující mailové komunikaci vysloví s nově stanovenou cenou souhlas, považuje se tímto kupní smlouva na zboží za uzavřenou.
 9. Kupující vyslovuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám.
 10. Prodávající nenese jakoukoli zodpovědnost za nesprávný výběr či nesprávné použití zboží, které si kupující objednal prostřednictvím webových stránek.

 IV. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATEB ZA ZBOŽÍ

 1. Ceny zboží na webových stránkách prodávajícího jsou uvedeny jednak vč. DPH, jednak bez DPH. Součástí ceny zboží jsou náklady spojené s balením a odesláním zboží.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti při osobním odběru zboží
 • platební kartou při osobním odběru zboží
 • dobírkou v hotovosti
 • platební kartou dobírkou 
 • platbou přes platební bránu GoPay
 • bankovním převodem ve prospěch účtu prodávajícího č. účtu: CZK 310637859/0300, vedeného u ČSOB
 • bankovním převodem ve prospěch účtu prodávajícího č. účtu: EUR 310649884/0300, vedeného u ČSOB
 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví po provedené úhradě kupní ceny kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího případně ji k výslovné žádosti kupujícího zašle v tištěné podobě společně se zasílaným zbožím.
 3. Uzavřením kupní smlouvy podle těchto „VOP“ se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu budou stanoveny samostatně dle platných ceníků poskytovatele poštovních nebo jiných obdobných služeb spojených s doručováním zásilek.
 4. V případě platby v hotovosti, kartou při osobním odběru zboží, popř. na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen zaplatit celkovou kupní cenu zboží na základě prodávajícím vystavené zálohové faktury, v níž bude uvedeno číslo účtu k provedení platby spolu s variabilním symbolem. Kupující je povinen v případě bezhotovostní platby převodem uvést variabilní symbol dle zálohové faktury. Provedená úhrada bez uvedení variabilního symbolu se nepovažuje za řádné zaplacení kupní ceny. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání celkové kupní ceny s uvedeným variabilním symbolem na účet prodávajícího. Veškeré platební údaje sdělí prodávající kupujícímu v potvrzení jeho objednávky. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uvést správný variabilní symbol, který mu byl pro transakci přidělen prodávajícím. V opačném případě prodávající nezaručuje termín dodání zboží.
 6. Prodávajícím poskytnutá sleva na určitý druh zboží nezakládá bez dalšího právo kupujícího na kombinaci slevy na vybraný druh zboží se slevou z jiného důvodu (např. poukazu). Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli na svých webových stránkách měnit a upravovat slevy na prodávané zboží, jakož i ostatní podmínky prodeje zboží.

 

 V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VIII. odst. 1 „VOP“ či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit ( např. v případě uvedeném v čl. V. odst. 8 „VOP“ ), má kupující podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2. „VOP“ se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst.2 „VOP“ vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ( či prodávajícím), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).
 8. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 9. Kupující (fyzická osoba – spotřebitel) má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. Odstoupení od smlouvy je možné i předtím, než je zboží převzato, nebo v případě zjištění poškození či vady na zboží. Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně/telefonicky prodávajícímu a bezodkladně zaslat na svůj náklad nepoškozené a neopotřebené zboží zpět na adresu prodávajícího: Nádražní 195, 549 54 Police nad Metují. Zboží může být vráceno za předpokladu, že je ve stejném stavu a kvalitě tak, jak bylo přijato. Nesmí být navráceno opotřebené, poškozené nebo znečištěné, musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, příruček a zabaleno v původním obalu nebo kvalitativně stejně jako byl původní obal. Vrácení zboží není spojeno s jakoukoli sankcí. 
 10. Kupující je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu prodávající sdělí, že objednané zboží bude odesláno kupujícímu později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo kupujícímu náleží, pokud je prodávající v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zboží, a to nejpozději do odeslání zboží zákazníkovi.
 12. Pokud kupující platně odstoupí od kupní smlouvy, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, a to tak, že ji poukáže na bankovní účet u banky v ČR určené zákazníkem. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do čtrnácti dnů od splnění všech povinností kupujícího vůči prodávajícímu. Obdobě se postupuje i v jiných případech, kdy je prodávající povinen kupujícímu zaslat jakékoliv peněžité plnění z titulu uzavřené kupní smlouvy.

 

 VI. ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ

 1. Kupující je oprávněn učinit volbu způsobu doručení v rámci webového rozhraní při objednání zboží. Provedenou volbu způsobu doručení je možné měnit výlučně se souhlasem prodávajícího. Kupující je oprávněn si vybrat z dále uvedených způsobů doručení:
 • Zaslání zboží přepravcem poskytujícím poštovní nebo obdobné služby, na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 • Vyzvednutí zboží v sídle prodávajícího nejpozději do 14 kalendářních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.
 1. Zboží je zásadně vypravováno na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Kupující je srozuměn a vyslovuje svůj souhlas s tím, že po vypravení zboží prodávajícím na adresu uvedenou v objednávce, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy. Účinky odevzdání věci kupujícímu nastávají jejím předáním prvnímu dopravci.
 2. V případě nutnosti opakovaně doručovat kupujícímu objednané zboží z důvodů ležících na straně kupujícího anebo doručit zboží jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že obal je poškozen je nutné tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby či pošty a uplatnit reklamaci přímo u přepravce.
 4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 5. Přesný termín, kdy bylo zboží zasláno kupujícímu sdělí prodávající na vyžádání kupujícímu emailem.
 6. Kupující je oprávněn převzít zboží i v provozovně prodávajícího, pokud je tak sjednáno.
 7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 8. Na kupujícího přechází nebezpečí vzniku škody nebo nahodilé zkázy zboží současně s jeho předáním ze strany prodávajícího prvnímu přepravci, případně převzetím věci kupujícím v provozovně prodávajícího, pokud je ujednáno osobní převzetí věci.
 9. Není–li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak, je prodávající povinen kupujícímu odeslat či předat zboží vždy až po úhradě kupní ceny. Toto neplatí v případě zaslání zboží na dobírku. Vyjma zaslání zboží na dobírku není kupující oprávněn požadovat dřívější zaslání či dodání zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího vždy až úplným zaplacením kupní ceny. Objednávky s produkty, které jsou dostupné skladem budou předány dopravci nejpozději následující pracovní den. Produkty s jinou dostupnosti budou předány přepravci nejpozději následující pracovní den po jejich naskladnění.

 

VII. NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

 1. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží nebo s převzetím zboží po vyřízení reklamace více než 6 měsíců, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně písemně upozorní a poskytne mu novou patnáctidenní lhůtu pro převzetí od doručení takového upozornění, zboží vhodným způsobem po marném uplynutí této dodatečné lhůty prodat či zlikvidovat, pokud je neprodejné.
 2. Za situace, kdy prodávající nemá informace o osobě kupujícího, které by mu umožnily vyrozumět kupujícího dle předchozího odstavce, případně kupující ani na shora uvedenou výzvu nereaguje a věc si nevyzvedne, záleží po uplynutí shora uvedené dodatečné patnáctidenní lhůty zcela na prodávajícím, zda a jakým způsobem k prodeji nebo likvidaci věci přikročí.
 3. Náklady prodávajícího na uskladnění zboží, bude-li kupující v prodlení s jeho převzetím ve smyslu shora uvedeného, činí:
 4. a) 100,- Kč za každý započatý den u zboží v kupní ceně do 10 000,- Kč
 5. b) 200,- Kč za každý započatý den u zboží v kupní ceně nad 10 000,- Kč
 6. Případné náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši a shora uvedené skladné je prodávající oprávněn vůči kupujícímu jednostranně započíst na případný výtěžek prodeje předmětného nevyzvednutého zboží třetí osobě.

 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 3. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 5. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
 6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 7. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 10. Práva kupujícího z vad uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny, nebo na emailu: reklamace@reslshop.cz, nebo telefonicky na kontaktním tel. č.: +420 601 576 811 . 
 11. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje vždy okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího informaci např. telefonicky, emailem, osobně, a to i bez toho, že reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen.
 12. Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 13. Další práva z vad se řídí občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

 

IX. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu - spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@reslshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 5. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.
 6. Kupující je povinen prodávajícímu, v rámci plnění smlouvy uzavřené dle těchto VOP, jakoukoli dodatečnou změnu kontaktních údajů neprodleně poté, kdy taková skutečnost nastane, popř. nahlásit některým z komunikačních prostředků uvedených v těchto VOP.
 7. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., zákona na ochranu spotřebitele, sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cznebo může využít platformu pro řešení sporů on-line na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. nebo Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) .

 X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a jména kontaktních osob (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupujícím sdělené osobní údaje mohou být zpracovávány prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy dle VOP, tj. zejména pro zaslání objednávky, potvrzení objednávky, fakturaci, uzavření veškerých ostatních případných smluvních dokumentů. Prodávající coby zpracovatel osobních údajů tyto údaje zpracovává výlučně za účelem realizace práva a povinností vyplývajících z předmětného závazkového vztahu. Osobní údaje jsou archivovány pouze podobu nezbytnou k realizaci práv a povinností z uzavřených smluv a návazně též v zákonných lhůtách pro splnění povinností ve vztahu ke správním orgánům a po uplynutí předmětných zákonných lhůt skartovány, popř. anonymizovány. Prodávající zpracovává pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní čísla, jména kontaktních osob.
 4. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji výlučně za účelem předmětu jeho činnosti, eventuálně v souvislosti se splněním jeho zákonných povinností. Prodávající se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat záměrně jakýmkoli jiným subjektům, které nemají na realizaci obchodu dle těchto všeobecných obchodních podmínek relevantní právní zájem.
 5. Prodávající tímto kupujícího výslovně informuje, že jakýkoli souhlas poskytnutý prodávajícímu kupujícím - fyzickou osobou, popř. jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů je kdykoli odvolatelný.
 6. Kterákoli fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou prodávajícím evidovány, je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Prodávající je na základě podané žádosti povinen vždy bezodkladně výmaz osobních údajů fyzické osoby uskutečnit. Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně zjistitelné, která osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo zda mají být osobní údaje odstraněny zcela, a současně v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze prodávajícího odstraněny. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů informuje prodávající vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.
 7. Prodávající se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické osoby evidované v jeho databázích. O formě interních opatření je prodávající povinen k dotazu vyrozumět kupujícího, popř. třetí osobu jíž se uveřejněné údaje týkají.
 8. Prodávající je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů u kupujícího, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje kupující svůj souhlas.
 9. Prodávající je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak kupujícího.
 10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 11. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 12. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Kupující právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 XI.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňuje především emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, ledaže tyto obchodní podmínky, ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, nebo zákon stanoví jinak. 
 2. Při zasílání zboží do zahraničí budou vždy konkrétní ujednání těchto VOP upřesněny v potvrzení objednávky prodávajícím.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 10. 2022. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
 4. Odesláním objednávky kupující souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami a potvrzuje, že si je řádně přečetl.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: Resl group s.r.o., IČ 09739688, sídlem se sídlem č.p. 202, 549 55 Žďár nad Metují.
 6. Kontaktní elektronická adresa prodávajícího: info@reslshop.cz

 

Ve Žďáru nad Metují dne 1.10.2022

Resl group s.r.o.