Reklamační řád

obchodní společnosti

Resl group s.r.o., IČ 09739688,

se sídlem č.p. 202, 549 55 Žďár nad Metují,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46770

 

Reklamace

Pokud si přejete reklamovat dodané zboží, vyplňte tento reklamační list a zašlete podepsaný společně se zbožím na adresu: Resl group s.r.o., IČ 09739688, Nádražní 195, Police nad Metují, 549 54

 

Servisní oddělení pro reklamace:

tel. +420 601 576 811

email: reklamace@reslshop.cz

Provozní doba: 

Pondělí - Pátek od 07:00 hod. - 15:00 hod.

 

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 24 ( slovy: dvacet-čtyři ) měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, vyplní reklamační list, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do pěti pracovních dnů po obdržení reklamačního listu budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, a to vč. instrukcí o místu dodání reklamovaného zboží k reklamačnímu řízení (tj. na adresu provozovny dodavatele, popř. autorizovaného servisního střediska).

Reklamované zboží je nutno dodat takovým způsobem, aby nebylo jeho dodáním k reklamačnímu řízení poškozeno (tj. s použitím vhodného přepravního obalu a způsobu přepravy), protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží k reklamačnímu řízení.

 

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

Ve Žďáru nad Metují dne 1.10.2022

Resl group s.r.o.